ვალუტის გაცვლითი კურსი — რა არის ეს?
მოგწონს სტატია?

ნაციონალური ვალუტები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თანამედროვე ეკონომიკის სწორი ფუნქციონირებისთვის. ისინი საშუალებას იძლევიან შესაბამისად მოხდეს ფასთა განსაზღვრა სხვადასხვა პროდუქტზე. სხვადასხვა ვალუტა გვჭირდება იმისთვის, რომ ერთი ქვეყნის ფული ყოველთვის არ გამოიყენება სხვა ქვეყანაში...

 

ვალუტის გაცვლითი კურსი – ეს არის ერთი ტიპის ვალუტის ღირებულება მეორე ტიპის ვალუტაში.

გაცვლის მეთოდები

არსებობს ვალუტის გაცვლითი კურსის განსაზღვრის ორი ძირითადი სისტემა: მცურავი ვალუტა და ფიქსირებული ვალუტა.

მცურავ გაცვლით კურსს განსაზღვრავს ბაზარი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთი ვალუტა ღირს იმდენი, რამდენის გადამხდელიც არიან მასში მყიდველები.

მისი ღირებულება განისაღვრება მოთხოვნიდან და შეთავაზებიდან, რომლებიც თავის მხრივ განპირობებულია უცხოური ინვესტიციებით, იმპორტისა და ექსპორტის ურთიერთდამოკიდებულებიდან, ინფლაციითა და ბევრი სხვა ეკონომიკური ფაქტორიდან გამომდინარე.

როგორ წესი, ქვეყნები, რომლებსაც გააჩნიათ მომწიფებული, სტაბილური ეკონომიკური ბაზარი, იყენებენ მცურავ კურსს. ფაქტიურად ყველა მსხვილი ქვეყანა, მათ შორის აშშ, კანადა და დიდი ბრიტანეთი. მცურავი გაცვლითი კურსი ითვლება უფრო ეფექტურად, რაგან ბაზარი ავტომატურად არეგულირებს კურსს იმისათვის, რომ წარმოაჩინოს ინფლაცია და სხვა ეკონომიკური ფაქტორები.

ვალუტის მცურავი კურსი არასრულყოფილია.

ჰიბრიდული სისტემები

რეალურად ძალიან ცოტა ვალუტა არის რეალურად მცურავი კურსის მქონე ან ფიქსირებული. ქვეყნები, რომლებიც იყენებენ მხარდაჭერილ კურსს, ახერხებენ თავი აარიდონ სავალუტო ბაზარზე სავალალო ინფლაციურ შედეგებს სწორედ მცურავი კურისის გამოყენებით.

ისინი ქვეყნის სავალუტო კურსის მიბმას ახდენენ აშშ დოლართან და ამგვარად თავიდან იცილებენ ვალუტის კურსის ყოველდღიურ რყევებს. მაგრამ ხელისუფლებას პერიოდულად შეაქვს მცირე კორექტირებები იმისათვის, რომ ადგილობრივი ვალუტის კურსი  მისი საბაზრო ღირებულების შესაბამისი იყოს.

ვალუტის მცურავი კურსი ასევე მთლიანად არ არის დამოკიდებული საბაზრო კანონებზე. ხელისუფლებას, რომელიც ამ სისტემას იყენებს, პერიოდულად შეაქვს ცვლილებები საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში, რაც თავის მხრივ პირდაპირ ან ირიბ გავლენას ახდენს ვალუტის გაცვლით კურსზე.

მაგალითად, გადასახადების შემცირება ან მათზე საპროცენტო განაკვეთის დაწევა, ეროვნული საპროცენტო განაკვეთის და იმპორტზე ტარიფების ცვლილება – ყველაფერი ეს ცვლის ეროვნული ვალუტის ღირებულებას, თუმცა ტექნიკურად მისი კურსი მცურავი რჩება.

 valutis kursi

მოგწონს სტატია?
პოპულარული პროდუქტი